top of page

PRIVACYBELEID

PRIVACYVERKLARING - DANSSTUDIO DANSE D’AMÉLIE (versie 31/07/2022) 

Bij Dansstudio Danse d’Amélie (o.l.v. Eline Brodelet) wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy. 

Voor het geven van lessen, het organiseren van evenementen, het administreren van uw deelname, het informeren en het kunnen innen van verschuldigde bedragen verwerken wij gegevens over u. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. Voor zover wij gebruik maken van leveranciers voor het voeren van een deel van onze administratie hebben wij verwerkingsovereenkomsten met deze leveranciers afgesloten, om de gegevens te beschermen. Wij delen uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor geven hebt, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet. 

In onze privacyverklaring is precies beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over uw privacy dan kunt u die stellen aan de algemene leiding (Eline Brodelet) of via het e- mail adres: eline@dansedamelie.be 

Dansstudio Danse d’Amélie (o.l.v. Eline Brodelet), gevestigd te Asper, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
U kunt ons bereiken via de volgende gegevens: Dansstudio Danse d’Amélie
Veldstraat 79, 9890 Asper

Mail: eline@dansedamelie.be
Telefoon: 0032 (0)484740111 

BTW: BE0549943478

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Dansstudio Danse d’Amélie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam (zowel van deelnemer als van ouders indien jonger dan 18 jaar) 

- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens 

- Telefoonnummer (zowel van deelnemer als van ouders indien jonger dan 18 jaar) 

- E-mailadres (zowel van deelnemer als van ouders indien jonger dan 18 jaar)
- Rijksregisternummer
- Nationaliteit 

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door online te betalen, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer (bij online betaling of betaling via Bancontact) 

 

Verwerken beeldmateriaal 

Bij elke inschrijving wordt aan de deelnemer (of aan de ouder indien jonger dan 18 jaar) volgende vraag 

gesteld: 

“Geeft u Dansstudio Danse d’Amélie de toestemming om foto- en videomateriaal gemaakt tijdens de lessen of activiteiten van de Dansstudio, waarop de ingeschrevene staat, te mogen gebruiken en verspreiden ter promotie van Dansstudio Danse d’Amélie?”

Dansstudio Danse d’Amélie – Veldstraat 79, 9890 Asper-

 

Uiteraard gaan we zorgvuldig om met foto’s en video’s. Wij plaatsen geen foto’s waardoor u of uw kind schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen. 

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere leerlingen of ouders van leerlingen foto’s maken tijdens evenementen. Wij hebben daar geen invloed op, maar wij vragen een ieder om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. 

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via eline@dansedamelie.be, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Dansstudio Danse d’Amélie (o.l.v. Eline Brodelet) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- De deelnemer aan de lessen te kunnen verzekeren
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om diensten en/of producten aan u te leveren 

 

De grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die wij met u afsluiten als u onze diensten of producten afneemt. 

Als wij voornemens zijn van u persoonsgegevens te verwerken die niet verband houden met de uitvoering van de overeenkomst dan vragen wij uw toestemming voordat wij deze verwerking starten.

Geautomatiseerde besluitvorming 

Dansstudio Danse d’Amélie (o.l.v. Eline Brodelet) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dansstudio Danse d’Amélie) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Dansstudio Danse d’Amélie (o.l.v. Eline Brodelet) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 

Bewaartermijn 

Personalia / adres / telefoonnummer 

Tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap 

Om u te kunnen bereiken bij afhandeling van de dienstverlening 

Emailadres 

Tot u aangeeft dat u geen mails van Dansstudio Danse d’Amélie meer wenst te ontvangen 

Om u op de hoogte te houden over onze diensten, producten en activiteiten. 

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt 

Tot drie maanden na beëindiging lidmaatschap 

Om u de gelegenheid te geven deze gegevens elders op te slaan 

 

Bankrekeningnummer (IBAN) 

7 jaar 

Om boekhoudkundige reden. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Dansstudio Danse d’Amélie (o.l.v. Eline Brodelet) verstrekt persoonsgegevens nooit aan derden. Alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zullen er gegevens gedeeld worden aan derden. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Dansstudio Danse d’Amélie (o.l.v. Eline Brodelet) gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dansstudio Danse d’Amélie (o.l.v. Eline Brodelet) op de hoogte te brengen via mail, en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar eline@dansedamelie.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 

Dansstudio Danse d’Amélie (o.l.v. Eline Brodelet) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dat kan via de volgende link: https://www.privacycommission.be/nl 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dansstudio Danse d’Amélie (o.l.v. Eline Brodelet) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via eline@dansedamelie.be

Asper, Juli 2022

bottom of page